વિડિઓ

1. ઝેકકોંગ બ્લેડ - વિશ્વનું સૌથી પાતળું ઇલેક્ટ્રોનિક શેલ્ફ લેબલ

2. ઝેકકોંગ વેલી સિરીઝ ઇએસએલને મળવું

3. ફ્રેશિમાના ડિજિટલાઇઝેશન માટે ઝેકકોંગ ઇલેક્ટ્રોનિક શેલ્ફ લેબલ્સ

4. ફ્રૂટ ફ્રેશ ડિજિટલાઇઝેશન માટે ઝેકકોંગ ઇલેક્ટ્રોનિક શેલ્ફ લેબલ્સ

5. ઝેકોંગથી આગળ સિરીઝ ઇએસએલ રજૂ કરી રહ્યા છીએ